Ubuntu14.10桌面版 正式版光盘镜像下载

aries 发表于 2015-01-27 2094 次浏览 标签 : ubuntuiso

32位镜像包下载地址:

文件名: ubuntu-14.10-desktop-i386.iso文件大小: 1.1GB官网下载: [http://releases.ubuntu.com/14.10/ubuntu-14.10-desktop-i386.iso](http://releases.ubuntu.com/14.10/ubuntu-14.10-desktop-i386.iso) 网易镜像: [http://mirrors.163.com/ubuntu-releases/14.10/ubuntu-14.10-desktop-i386.iso](http://mirrors.163.com/ubuntu-releases/14.10/ubuntu-14.10-desktop-i386.iso) 中国科技大学镜像: [http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases/14.10/ubuntu-14.10-desktop-i386.iso](http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases/14.10/ubuntu-14.10-desktop-i386.iso)  64位镜像包下载地址:文件名: ubuntu-14.10-desktop-amd64.iso文件大小: 1.08GB官网下载: [http://releases.ubuntu.com/14.10/ubuntu-14.10-desktop-amd64.iso](http://releases.ubuntu.com/14.10/ubuntu-14.10-desktop-amd64.iso) 网易镜像: [http://mirrors.163.com/ubuntu-releases/14.10/ubuntu-14.10-desktop-amd64.iso](http://mirrors.163.com/ubuntu-releases/14.10/ubuntu-14.10-desktop-amd64.iso) 中国科技大学镜像: [http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases/14.10/ubuntu-14.10-desktop-amd64.iso](http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases/14.10/ubuntu-14.10-desktop-amd64.iso)

0条评论

如需评论,请填写表单。
换一个

记住我的信息