Ubuntu14.10桌面版 正式版光盘镜像下载

  ⋅   :1248  ⋅   :0  ⋅   杂七杂八

32位镜像包下载地址:

文件名: ubuntu-14.10-desktop-i386.iso

文件大小: 1.1GB

官网下载: http://releases.ubuntu.com/14.10/ubuntu-14.10-desktop-i386.iso

网易镜像: http://mirrors.163.com/ubuntu-releases/14.10/ubuntu-14.10-desktop-i386.iso

中国科技大学镜像: http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases/14.10/ubuntu-14.10-desktop-i386.iso

 

64位镜像包下载地址:

文件名: ubuntu-14.10-desktop-amd64.iso

文件大小: 1.08GB

官网下载: http://releases.ubuntu.com/14.10/ubuntu-14.10-desktop-amd64.iso

网易镜像: http://mirrors.163.com/ubuntu-releases/14.10/ubuntu-14.10-desktop-amd64.iso

中国科技大学镜像: http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-releases/14.10/ubuntu-14.10-desktop-amd64.iso

标签:ubuntu iso

如需评论,请填写表单。
换一个

记住我的信息